top of page

REGULAMIN

1. Treść

 

Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie Ogólnych warunków („TnC”) wydawcy, do którego pełne odniesienie znajduje się na stronie „Informacje prawne”, podanym łączem u dołu tej strony. Korzystanie z Usług jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania Warunków TnC.

 

2. Opłaty

 

Dostęp do treści i usług podlega opłacie, jak podano na stronie „Cennik”, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem poniższego linku. Wydawca może to zmienić w dowolnym momencie. Usługi mogą być rozliczane jednorazowo lub za każdy zakontraktowany okres, na rzecz użytkownika, a cena zostanie uwzględniona w okresowym rachunku Użytkownika dostarczanym przez bramkę płatności.

 

3. Własność intelektualna i przemysłowa

 

Wydawca jest właścicielem praw autorskich do Usług. Każdy Użytkownik lub strona trzecia musi powiadomić Wydawcę pocztą e-mail, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

 

4. Wyłączenia z gwarancji (poniższa lista nie jest wyczerpująca i nie jest wyłączna):

 

4.1. Dostępność i ciągłość witryny i usług: Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z dostępu do Witryny lub aplikacji lub korzystania z niej, w tym za wszelkie uszkodzenia urządzenia elektronicznego.

 

4.2. Treść i usługi. W żadnym wypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

· Wygląd i efektywność działania Serwisu lub aplikacji oraz aktualizacje i niezawodność treści

 

· Szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z Serwisu lub aplikacji.

 

· Dystrybucja i obecność programów, które mogą uszkodzić urządzenia Użytkownika lub modyfikować elektroniczne zapisy i pliki Użytkownika.

 

· Używać niezgodnie z Warunkami TnC, przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami.

 

· Nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów dotyczących praw własności intelektualnej osób trzecich, własności przemysłowej, tajemnic handlowych lub umownych, prywatności, honoru, wizerunku, własności, publikacji lub konkurencji.

 

· Nieprzestrzeganie przez osoby trzecie jakichkolwiek zobowiązań lub gwarancji związanych z Usługami oferowanymi Użytkownikom w Witrynie lub aplikacji, a także niska jakość, niezawodność, zgodność, legalność, użyteczność i dostępność Usług stron trzecich.

 

4.3. Treść i usługi stron trzecich: Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z Witryny lub aplikacji i oferowanych tam Usług.

Aplikacja Cokun nie wysyła żadnych SMS-ów. SMS jest wysyłany przez użytkownika w celu uzyskania kodu aktywacyjnego.

 

5. Ochrona danych osobowych

 

Witryna lub aplikacja nie rejestruje żadnych danych osobowych. Adres e-mail używany przez Użytkownika do celów obsługi klienta jest ściśle poufny.

.

bottom of page